את התהליך הנ"ל מבצע יוסי טייב-יועץ מס ומנהל שותף בננו סוכנות לביטוח פנסיוני ובעל חברת טופ החזרי מס וייעוץ לקראת פרישה בע"מ.
בתהליך הנ"ל נבחנים הכנסות הלקוחות לאורך השנים, זכאותם למענקים שונים במסגרת הפרישה, פדיון ימי חופש וכו'.
כמו כן נבחנים הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שצברו לאורך הדרך ובהם כספים הוניים, כספי פיצויים וכספים המיועדים לקבלת קצבה.

נערך תכנון כולל שמטרתו ניצול מקסימאלי של הטבות המס להן זכאים בני הזוג הן על המענקים השונים והן בהמשך על הקצבה החודשית שיקבלו זאת דרך כלים שונים כגודמת פריסת מס לשנים קדימה ועוד.