התיקון נוגע באספקטים רבים-להלן חלק מהנקודות :

העברת כספי נפטר בקופת גמל על שם המוטבים/יורשים
כספי הנפטר יעברו למוטב ע"י פתיחת קופה חדשה אליה יעבירו את החלק המגיע לו , זאת כמובן בכפוף לכל המסמכים הרשמיים הנדרשים כגון צו ירושה תעודת פטירה ועוד.
המוטב יהא רשאי למשוך את הכספים מהחשבון בכל עת בניכוי מס רווח הון בשיעור 25% על הרווחים הריאליים שנוצרו מרגע העברת הכספים לקופה על שמו.(מס רווחי הון יחול בכל מקרה מרגע הפטירה גם אם לא העבירו המוטבים את הקופה על שמם)

העברת כספי פיצויים בקופת גמל
העברה לקופה חדשה במעמד עצמאי וזאת על פי אישור פקיד שומה בנוגע לניכוי או פטור ממס.
מכניסת התיקון נפתחה אפשרות חדשה שבאה לעודד את העמית להמשיך ולחסוך כמה שיותר מכספיו הפנסיוניים-
ניתן לבצע העברה של כספי הפיצויים בקופת הגמל לקופה חדשה במעמד עצמאי ועל פי אישור פקיד שומה שיצורף תדע הקופה אם לנכות מס וכמה.
מאותו רגע הכספים בקופה החדשה העצמאית נזילים וניתנים למשיכה בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון של 25% ריאלי על הרווחים בלבד.

הפקדת חד פעמית לקופת גמל על פי התיקון
עד סכום של 34,848 נכון לשנת 2020 קצבה מזכה וחלים על סכום זה הטבות מס למפקיד עצמאי.
סכום זה יכול ויהיה חייב מס בעת משיכה חד פעמית.

מעל סכום זה- קצבה מוכרת- ניתן לקבל בהמשך קצבה ללא תשלום מס כלשהו או לחילופין לבצע היון ולמשוך הסכום הנל ללא תשלום מס אלא רק מס על רווחים מעת ההפקדה בשיעור 15% נומינאלי.(תחת תנאים של גיל 60 מינימום וקבלה בפועל של קצבה מינימאלית על סך 4,525 שח ברוטו נכון לשנת 2020)

היה ונפטר העמית לפני גיל 75 יקבלו המוטבים את כל היתרה הצבורה ללא מס או בתשלום של 15% מס על הרווחים ממועד ההפקדה עד רגע הפטירה, אם נפטר העמית לאחר הגיל הנל.
אם בחרו להעביר הקופה על שמם לאחר פטירת העמית יחול מאותו רגע מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווחים הריאליים בעת המשיכה.

חשוב – ניתן יהיה לקבל קצבה (קצבה מוכרת) לכל החיים מכל המקורות שצוינו לעיל ללא תשלום מס, זאת בהעברתם לקופה משלמת!